[cập nhật] Phân tích hệ thống tín dụng ngân hàng BIDV dưới góc độ người vay - FIU.vn

[cập nhật] Phân tích hệ thống tín dụng ngân hàng BIDV dưới góc độ người vay

Dưới góc độ người vay, chúng ta sẽ đề cập đến các tiêu chí: 1. Đối tượng khách hàng của BIDV? 2. Điều kiện để vay vốn tại BIDV? 3. Lãi suất và thời gian vay? 4. Mức độ thân thiện của nhân viên BIDV? 5. Tính dễ dùng sản phẩm dịch vụ tại BIDV? 6. Trình độ bảo mật của BIDV? 7. Các mốc thời gian phát triển và thay đổi của BIDV? 8. Bài học từ BIDV?

BIDV là ngân hàng có vốn nhà nước, có quy mô tài sản lớn nhất với gần 1,45 triệu tỷ đồng.

Xem bài viết

  1. Đối tượng khách hàng của BIDV?
  2. Điều kiện để vay vốn tại BIDV?
  3. Lãi suất và thời gian vay?
  4. Mức độ thân thiện của nhân viên BIDV?
  5. Tính dễ dùng của BIDV?
  6. Trình độ bảo mật của BIDV?
  7. Các mốc thời gian phát triển và thay đổi của BIDV?
  8. Bài học từ BIDV?