[cập nhật] Phân tích hệ thống tín dụng công ty tài chính FE Credit dưới góc độ người vay - FIU.vn

[cập nhật] Phân tích hệ thống tín dụng công ty tài chính FE Credit dưới góc độ người vay

Dưới góc độ người vay, chúng ta sẽ đề cập đến các tiêu chí: 1. Đối tượng khách hàng của FE Credit? 2. Điều kiện để vay vốn tại FE Credit? 3. Lãi suất và thời gian vay? 4. Mức độ thân thiện của nhân viên FE Credit? 5. Tính dễ dùng sản phẩm dịch vụ tại FE Credit? 6. Trình độ bảo mật của FE Credit? 7. Các mốc thời gian phát triển và thay đổi của FE Credit? 8. Bài học từ FE Credit?

  1. Đối tượng khách hàng của FE Credit?
  2. Điều kiện để vay vốn tại FE Credit?
  3. Lãi suất và thời gian vay?
  4. Mức độ thân thiện của nhân viên FE Credit?
  5. Tính dễ dùng của FE Credit?
  6. Trình độ bảo mật của FE Credit?
  7. Các mốc thời gian phát triển và thay đổi của FE Credit?
  8. Bài học từ FE Credit?