5 yếu tố khởi đầu để trở người thông minh tài chính - Công Ty Tài Chính Đầu Tư FIU

5 yếu tố khởi đầu để trở người thông minh tài chính

Bất kỳ ai sinh ra đều phải sử dụng tiền bạc, tài sản. Thông minh tài chính là điều bắt buộc cho mỗi người, tuy nhiên lại ít được giáo dục trong nhà trường.

Để bắt đầu thông minh tài chính, chúng ta cần:

  1. Thay đổi thái độ, tư duy quan niệm về tiền
  2. Kiên trì và kiên định kiếm tiền
  3. Tạo ra nhiều nguồn thu nhập
  4. Đầu tư
  5. Hàng ngày học tập về tài chính